برچسب:

اقتصاد آلمان

15 مطلب

اقتصاد آلمان با رکود عمیق روبرو می‌شود

وضعیت اقتصاد آلمان به مرز هشدار رسید

کاهش محسوس تورم آلمان

نرخ تورم آلمان به 2 درصد رسید

رشد اقتصاد آلمان به پایین‌ترین سطح 5 سال گذشته رسید

شکوفایی اقتصادی آلمان ادامه دارد

سیاست‌های اقتصادی دولت آلمان در دوران مرکل