برچسب: تولید ناخالص داخلی
50 مطلب

سهم صنعت از سفره GDP

وضعیت بین‌المللی ایران در ۱۶ شاخص

رتبه اعتباری ترکیه باز هم کاهش یافت