برچسب: جمعیت
11 مطلب

تعداد سالمندان در کدام استان‌ها بیشتر است؟

یارانه برخی به اشتباه حذف شده است

نیمی از بیکاران کشور متولدین دهه ۶۰ هستند

جمعیت ٠-١۴ ساله تا سال ١۴١۵ کاهش خواهد یافت

دنیا به‌سمت سالمندی حرکت می‌کند

ایران ۱۴۳۰ چه جمعیتی دارد؟