برچسب: دستمزد
66 مطلب

جدال بودجه‌های عمرانی با حقوق و دستمزد

دولت به ۸۰ درصد جامعه سبد کالا بدهد

جلسه بازنگری مزد کارگران تشکیل می‌شود؟

افزایش مزد در معیشت کارگران اثرگذار است

در بازنگری دستمزد کارگران جدی هستیم