برچسب: دیوان محاسبات
37 مطلب

کمک به بودجه دولت از صندوق توسعه ملی

۱۵ استاندار بازنشسته داریم

سقوط آزاد تولید چای در شمال

ثبت سفارش بانک مرکزی توسط مجلس و سازمان بازرسی رصد می‌شود

اصلاح بودجه برای افزایش حقوق‌ها ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در کمیسیون برنامه بررسی شد