برچسب:

دیوان محاسبات

41 مطلب

اصلاح بودجه برای افزایش حقوق‌ها ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی دارد

گزارش تفریغ بودجه سال 95 در کمیسیون برنامه بررسی شد

تفریغ بی‌نتیجه!

تعداد یارانه‌بگیران افزایش یافته است

توقع برخی مسئولان اجرایی در تنظیم گزارش تفریغ بودجه اعتباری ندارند

هیچ‌گونه تخلفی درباره بودجه 95 در دیوان محاسبات به اثبات نرسیده

تمام منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد

دیوان محاسبات حداقل دولت را مطلع می‌کرد

جزئیات اوراق واگذار شده در سال ۱۳۹۵

دیوان محاسبات محلی در کشور تشکیل شود