برچسب:

شورای عالی مسکن

1 مطلب

در طرح ملی مسکن زمین دولتی رایگان در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد