برچسب:

معیشت مردم

10 مطلب

به‌رغم تمام فشارها کشور را با آرامش اداره می‌کنیم

مردم از مدیران کشور انتظار دارند معیشت آن‌ها دچار آسیب نشود

راه مبارزه با آمریکا منحصر در صدور قطعنامه نیست

بودجه چگونه بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد؟

بازار باید آرامش داشته باشد

گرانی‌ها مردم را آزار می‌دهد