برچسب:

هواپیمای اوکراینی

27 مطلب

تعیین غرامتی بالاتر از تعهد ایران، برای جانباختگان هواپیمای اوکراینی

رای اخیر دادگاه کانادا فاقد مبنا بوده و مستند نیست

سقوط هواپیمای اوکراین، عمدی بود یا غیرعمدی؟

گزارش بررسی سانحه هواپیمایی اوکراینی منتشر شد

  1. 1
  2. 2