برچسب: وزیر کار
57 مطلب

آغاز به کار سامانه اشتغال

صدور بن‌کارت رفاهی برای خانوارهای کارگری

تخصیص۱۵۰۰میلیارد از منابع اشتغال روستایی

دولت سعی کرد صدای کارگران شنیده شود