برچسب: پرداخت مالیات
6 مطلب

معافیت مالیاتی صادرکنندگان مشروط شد

میزان مالیات پرداختی کارمندان دولت

غیرممکن بودن حذف مالیات اصناف