برچسب:

کسری بودجه

131 مطلب

چرا کسری بودجه دولت را مردم بدهند؟

بودجه ۲۰۱۸ ترکیه تصویب شد

گزارش ۵ ماهه وضعیت مالی دولت

کاهش کسری بودجه عربستان سعودی

کسری بودجه عربستان کاهش یافت

  1. 1
  2. 6
  3. 7
  4. 8
  5. 9