برچسب: کنگو
2 مطلب

کنگو، پانزدهمین عضو اوپک شد

بررسی درخواست عضو جدید در نشست اوپک