برچسب: دامنه نوسان
3 مطلب

حذف دامنه نوسان چه تاثیری بر بورس دارد؟

دامنه نوسان بورس از منفی ۲ تا مثبت ۶ تغییر می‌کند

محدودیت دامنه نوسان باید برداشته شود