بخشنامه جدید سازمان اداری استخدامی درباره یک همترازی جدید

بخشنامه جدید سازمان اداری استخدامی درباره یک همترازی جدید

بر اساس بحشنامه سازمان اداری و استخدامی، جایگاه سازمانی دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی مشخص شد.

بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی بنا بر ماده 4 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ضوابط تامین دستیاری ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور و به استناد تبصره 5 فصل دوم بخشنامه دستیاران مقامات موضوع بند د و ه ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و روسای سازمان‌های وابسته همتراز پست سازمانی مدیر کل و دستیاران ادارات کل ستادی و عناوین همسطح، همتراز پست سازمانی «رئیس گروه یا رئیس اداره» از نظر برقراری و پرداخت حقوق و مزایا تعیین می‌شوند.

 

منبع: تسنیم

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند