شاغلان هر استان مخارج چند نفر را تامین می‌کنند؟

شاغلان هر استان مخارج چند نفر را تامین می‌کنند؟

براساس سرشماری مرکز آمار از طرح نفوس و مسکن سال در سال 1395، بار تکفل معیشتی خالص در کشور برابر 2.5 نفر است. به زبان ساده این موضوع نشان می‌دهد که هر ایرانی برای تامین نیازهای بیش از دو نفر کار می‌کند. با این حال، این آمار برای استان‌های مختلف متفاوت است.

میلاد مرادی: یکی از شاخص‌های مهم در زمینه بازار کار «شاخص بار تکفل» است.

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص بار تکفل بیان‌کننده مقدار تکفلی است که یک فرد از نظر تامین مخارج زندگی و هزینه افراد غیرشاغل بر عهده دارد.

اگر بخواهیم ساده‌تر توضیح بدهیم، شاخص بار تکفل نشان می‌دهد که هر فرد شاغل هزینه چند نفر غیرشاغل در کشور را بر عهده دارد و به نوعی برتری افراد شاغل به افراد غیرشاغل را نشان می‌دهد.

براساس سرشماری مرکز آمار از طرح نفوس و مسکن سال در سال 1395، بار تکفل معیشتی خالص در کشور برابر 2.5 نفر است. به زبان ساده این موضوع نشان می‌دهد که هر ایرانی برای تامین نیازهای بیش از دو نفر کار می‌کند. با این حال، این آمار برای استان‌های مختلف متفاوت است.

استان سیستان‌و‌بلوچستان با شاخص بار تکفل 3.5 نفر دارای بیشترین مقدار از این حیث است. در واقع به طور متوسط هر فرد در استان سیستان‌و‌بلوچستان برای 3.5 نفر کار می‌کند. شاخص بار تکفل در استان کرمانشاه و چهار‌محال‌و‌بختیاری هر کدام به ترتیب با 3.2 و 3 نفر است که رده‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

اما در مقابل استان بوشهر با 2.2 نفر دارای کمترین میزان بار تکفل معیشتی است. این موضوع بیانگر این است که در ایران تعداد افراد کمی برای افراد زیادی کار می‌کنند. بررسی وضعیت شاخص اقتصادی دیگری از مرکز آمار، این مهر تاییدی بر این ادعا است.

آنگونه که مرکز آمار روایت کرده، براساس طرح سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، سرانه اشتغال در کشور کمتر از یک و برابر با 0.94 است. این آمار بیان می‌کند که به طور متوسط در هر خانوار کمتر از یک نفر کار می‌کند. با این مشاهده این آمار این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا مردم ایران درآمدهای دیگری غیر از درآمدهای ناشی از شغل و فعالیت دارند؟

ابتدا باید این نکته را گفت که معمولا تقسیم‌بندی‌های رایج از انواع درآمدهای خانوارهای ایرانی شامل درآمد حاصل از درآمد مزد و حقوق‌بگیری، درآمد حاصل از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و درآمد متفرقه است.

اما درآمد متفرقه خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که شامل حقوق بازنشستگی، سود سرمایه‌گذاری‌ها، اجاره بهای مسکن شخصی و سایر منابع درآمدی مانند یارانه‌ها می‌شود.

براساس نتیجه طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 1395، معادل 33.3 درصد از درآمد خانوارهای ایرانی ناشی از مزد و حقوق‌بگیری، 17 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و در نهایت 49.7 درصد از منابع متفرقه بوده است.

از آنجا که گفته شد منابع متفرقه خود انواع مختلفی دارد، نتایج طرح فوق نشان می‌دهد که 28.9 درصد از درآمدهای متفرقه ناشی از حقوق بازنشستگی، 34.9 درصد مربوط به اجاره بهای مسکن و 36.2 درصد مربوط به درآمدهای متفرقه است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند