نقاط پرخطر تهران مشخص شد

تجارت نیوز

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران گفت: ساختمان‌های دولتی در برابر ایمن‌سازی ساختمان مقاومت می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران می گوید ساختمان‌های دولتی در برابر مقاوم‌سازی مقاومت می‌کنند و نبود اعتبار را مطرح می‌کنند و اهمیت نمی‌دهند. سراغ همه این ارگان‌ها رفته‌ایم و دستور قضایی داریم و درصورت ادامه بی‌توجهی به اخطارها این ساختمان‌ها تعطیل می‌شود.
به نقل از اقتصاد نیوز، هنوز لیست ساختمان‌های نا ایمن شهرتهران به طور رسمی منتشر نشده است ، اما مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران از شتاب در روند برخورد با ساختمان‌های نا ایمن پرخطر سخن می گویند . به گفته آنها مقاومت از سوی صاحبان ساختمان دولتی برای ایمن سازی بیش از ساختمان های عمومی دیگر است .

قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران یکی از نقاط پر خطر تهران که درحال ایمن سازی است را بازار تهران می داند ومی گوید :‌ برای ایمنی بازار تهران هر دو هفته یک بار جلسات منظم برگزار می‌شود، در این جلسات برنامه‌های اجرایی تهیه می‌شود و پیشرفت فعالیت‌های قبلی نیز پایش می‌شود. در حوزه برق و گاز بازار نیز اصلاحاتی انجام شده و روند ایمن‌سازی بازار رو به جلو است.

او درخصوص ایمن سازی ساختمان های پرخطر هم توضیح می دهد :‌در حوزه ساختمان‌های ناایمن با دو گروه ساختمان روبه‌رو هستیم. در حوزه ایمن‌سازی اماکن عمومی پیشرفت بهتری داریم اما ساختمان‌های دولتی در برابر مقاوم‌سازی مقاومت می‌کنند و نبود اعتبار را مطرح می‌کنند و اهمیت نمی‌دهند. سراغ همه این ارگان‌ها رفته‌ایم و دستور قضایی داریم و درصورت ادامه بی‌توجهی به اخطارها این ساختمان‌ها تعطیل می‌شود. برای ما تفاوتی نمی‌کند که این اماکن پرخطر چه کاربری دارند. مکان‌های آموزشی یا بیمارستان باشند اگر محل تردد مردم باشند و جان کسانی که در این ساختمان‌ها تردد می‌کنند در خطر باشد حتما برخورد جدی صورت می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران برخی ساختمان‌های ناایمن توسط کارکنان اطلاع‌رسانی می‌شود که دستور قضایی گرفته‌ایم و مهلت لازم را داده و پس از پایان مهلت قانونی در صورت نا‌ایمن بودن ساختمان تعطیل می‌شود.

129 ساختمان ناایمن به 119 ساختمان ناایمن کاهش یافته است و به‌طور مداوم نیز جلساتی با ساختمان‌های ناایمن داشته و با حضور معاون دادستان برای ایمن‌سازی از مالکان تعهد گرفته‌ایم.از 10 ساختمانی که در روند ایمن سازی قرار گرفته اند برخی دولتی و برخی خصوصی هستند.برای تمام این ساختمان‌ها، برنامه‌ریزی و تذاکراتی نیز طی هفته‌های اخیر ارسال شده است و با همکاری دستگاه قضاء تلاشمان را برای ایمن‌سازی این ساختمان‌ها انجام خواهیم داد و در نهایت چنانکه این اتفاق نیفتد براساس دستورالعمل قضایی عمل خواهیم کرد. در صورتی که این ساختمان‌ها تا پایان سال در فرایند ایمن‌سازی قرار نگیرند از تمام ظرفیت خود ازجمله قطع انشعاب استفاده خواهیم کرد و سال 1402 این ساختمان پلمب می‌شوند.
محمدی همچنین به 4 دسته‌بندی ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران اشاره می کند و می گوید :‌ بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌ها ساختمان‌ها به بسیار پرخطر، پرخطر، میان خطر و کم خطر دسته‌‌بندی شده‌اند که در دوسته بسیار پرخطر و پرخطر، حساسیت سازمان آتش‌نشانی بیشتر بوده و بر ایمن‌سازی آنها تأکید دارد که البته تا به امروز نیز 33 هزار ساختمان در شهر پایش شده‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند