پرداخت 51 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان

پرداخت 51 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان

شبکه بانکی کشور در 9 ماه منتهی به آذرماه سال 1397، به 626 شرکت دانش بنيان معادل 51994 ميليارد ريال تسهيلات (به طور متوسط به هر شرکت 83 ميليارد ريال) پرداخت کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این مدت بانک های ملت و صادرات به ترتيب با 9960.4 و 8568.8 ميليارد ريال بيشترين مبلغ پرداختی به شرکت‌های دانش بنيان را به خود اختصاص داده اند.


همچنین مجموع تسهیلات پرداختی از آذرماه 1396 تا آذرماه 1397 به شرکت‌های دانش بنیان، معادل 69873.2 میلیارد ریال و سهم بانک های دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از این میزان به ترتیب معادل 17437.1، 27201.6 و 25234.5 میلیارد ریال بوده است.

لازم به ذکر است، مانده کل تسهيلات اعطایی** به 1040 شرکت دانش بنيان در پايان ماه مذکور معادل 70151.7 ميليارد ريال (ميانگين به هر شرکت 67.5 ميليارد ريال ) است. بيشترين مانده به بانک هاي ملی (13404 ميليارد ريال ) ، ملت ( 9752.3 ميلياردريال) و پاسارگاد ( 6929.3 ميليارد ريال ) تعلق دارد.

بر این اساس، مانده مطالبات غير جاري به ميزان 13151.4 ميليارد ريال ( متعلق به 173 شرکت ) و معادل 18.7 درصد کل مانده تسهيلات است.

همچنین مانده مطالبات غير جاري شامل 4277.8 ميليارد ريال سررسيد گذشته ( 86 شرکت ) ، 1696.7 ميليارد ريال معوق (57 شرکت ) و 7177 ميليارد ريال مشکوک الوصول ( 60 شرکت ) است.

* منظور از تعداد شرکت ها در گزارش‌های مقاطع قبل تعداد تسهيلات اعطايی به شرکت های دانش بنيان بوده است از اين مقطع تعداد شرکت ها فارغ از تعداد تسهيلات پرداختی منظور نظر است.

** به دليل ارزيابی ماهانه شرکت‌های دانش بنيان توسط کارگروه مربوطه در معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری تعدادی از شرکت های جديد به فهرست شرکت های دانش بنيان افزوده شده و برخي نيز حذف می گردند لذا بخشی از تغيرات در مانده تسهيلات پرداختی به دليل فوق می باشد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند