برچسب:

آمار

66 مطلب

۱۶۳ هزار نفر به بیکاران اضافه شد

نرخ بیکاری بهار ۱۲.۶ درصد است

تورم ٧.۴ درصد شد

تورم روستایی خرداد ٨.٥ درصد شد

نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده برق در زمستان 1395 کاهش یافت