برچسب:

انتشار اوراق

3 مطلب

کسری بودجه از کجا جبران شد؟

انتشار اوراق بهتر از چاپ پول است