برچسب:

بارش‌های ایران

12 مطلب

پربارش‌ترین نقطه ایران کجاست؟

بارش‌های ایران از ۱۶۰ میلیمتر عبور کرد

میزان بارش‌های کشور به 156.8 میلی‌متر رسید

بارش‌های کشور به 153 میلی‌متر رسید

بارش‌های ایران به ۱۴۷.۳ میلیمتر رسید

بارش‌های کشور به 138.3 میلی‌متر رسید

بارش‌های ایران به ۱۲۶.۹ میلیمتر رسید

بارش‌های ایران به ۱۲۰.۳ میلیمتر رسید

کاهش ۴۶ درصدی بارش‌های ایران

بارش‌های ایران در مرز ۱۰۲.۶ میلی‌متر ماند

بارش‌های ایران به 100 میلی‌متر رسید