برچسب:

بازارگردان

2 مطلب

الزام ناشران به معرفی بازارگردان

بازارگردان برای تمامی شرکت‌های بورسی الزامی شد