برچسب: برات الکترونیکی
2 مطلب

احیای واحدهای صنعتی کوچک با برات الکترونیک

برات الکترونیکی راهی برای کاهش حجم نقدینگی