برچسب:

تانکر حمل سوخت

2 مطلب

بروز حادثه سنندج به دلیل اشتراک مسیرهای ترددی است