برچسب: تفریغ بودجه
6 مطلب

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در کمیسیون برنامه بررسی شد

تفریغ بی‌نتیجه!

توقع برخی مسئولان اجرایی در تنظیم گزارش تفریغ بودجه اعتباری ندارند

هیچ‌گونه تخلفی درباره بودجه ۹۵ در دیوان محاسبات به اثبات نرسیده