برچسب: دانشگاه شریف
2 مطلب

تاکید بر استفاده از جوانان در حکمرانی / کارهای اجرایی برعهده مدیران جوان باشد