برچسب: دستمزدها
10 مطلب

میلیون‌ها کارگر به زیر خط فقر سُر خوردند

۲۸ شهر گران دنیا برای زندگی را بشناسید

کمترین رشد تعداد مشاغل آمریکا در ۶ ماه اخیر

افزایش دستمزدها راهکار خروج از رکود

بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل‌بگیرند

افزایش ۱۳ تا ۱۶ درصدی دستمزد کارگران

درخواست از دولت برای افزایش خدمات به کارگران