برچسب:

سدهای کشور

15 مطلب

وضعیت نگران کننده سدهای کشور

چقدر از مخازن سدهای کشور خالی است؟

کاهش 33 درصدی ورودی آب به سدهای کشور

نیمی از سدهای بزرگ کشور کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند

66 سد کشور کمتر از 40 درصد آب دارند

وضعیت سدهای کشور بحرانی است

کاهش سطح آب سدهای کشور

وضعیت بحرانی سدهای کشور

۵۹ درصد سدهای کشور خالی‌ است

حجم مخازن سدها ۱۴ درصد کاهش یافت