برچسب:

سهام آسیایی

103 مطلب

تلاش سهام جهان برای بازگشت از سقوط دیروز

سهام آسیایی رشد کرد

سهام آسیایی رشد کرد

روند افزایش قیمت نفت معکوس شد

روند افزایش قیمت نفت معکوس شد

بازارهای سهام افت کرد

سهام آسیایی رشد کردند

سهام آسیایی جهش کرد

سهام آسیایی به دردسر افتاد