برچسب:

نرخ ارز نیمایی

67 مطلب

ورود قیمت خرید دلار به کانال ۱۶ هزار تومانی / نرخ ارز نیمایی در ۱۹ خرداد ماه ۹۹

قیمت خرید دلار وارد کانال ۱۵ هزار تومانی شد / نرخ ارز نیمایی در ۱۸ خرداد ماه ۹۹

کاهش نرخ دلار در سامانه نیما / نرخ ارز نیمایی در ۱۴ خرداد ماه ۹۹

قیمت خرید دلار نیمایی افزایش یافت / نرخ ارز نیمایی در ۱۳ خرداد ماه ۹۹

قیمت دلار در سامانه نیما افزایش یافت / نرخ ارز نیمایی در ۱۲ خرداد ماه ۹۹

قیمت دلار در کانال ۱۶ هزار تومانی قرار گرفت / نرخ ارز نیمایی در ۱۱ خرداد ماه ۹۹

قیمت خرید دلار به کانال ۱۶ هزار تومانی رسید / نرخ ارز نیمایی در ۷ خرداد ماه ۹۹

قیمت فروش دلار به نیمایی کاهش یافت / نرخ ارز نیمایی در ۶ خرداد ماه ۹۹

قیمت دلار نیمایی به کانال ۱۶ هزار تومان رسید / نرخ ارز نیمایی در ۳۱ اردیبهشت ۹۹

قیمت دلار نیمایی افزایش یافت / نرخ ارز نیمایی در ۳۰ اردیبهشت ۹۹

ماندگاری قیمت دلار نیمایی در کانال ۱۵ هزار تومانی / نرخ ارز نیمایی در ۲۹ اردیبهشت ۹۹

قیمت دلار نیمایی کاهش یافت / نرخ ارز نیمایی در ۲۸ اردیبهشت ۹۹