برچسب:

پروتکل های بهداشتی کرونا

6 مطلب

بازار تعطیل است؛ دریافت مطالبات بانک‌ها به تعویق بیفتد

کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سراسر کشور

نیمی از دستورالعمل‌های کرونا رعایت نمی‌شود

رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کمترین حد رسیده است