برچسب: کاهش قدرت خرید مردم
2 مطلب

وظیفه داریم باری از دوش مردم برداریم / صاحب اختیار مردم نیستیم