برچسب:

کاهش قدرت خرید مردم

2 مطلب

وظیفه داریم باری از دوش مردم برداریم / صاحب اختیار مردم نیستیم