برچسب:

کمبود ارز

2 مطلب

کمبود ارز در کشور نداریم

خودروهای خارجی کشش گرانی بیشتر ندارند