افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق

افزایش شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در زمستان ١٣٩٧ به عدد ١٢٠,١٣ رسید که نسبت به سال قبل (١١٧.۵٧)، ٢.١٨ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در زمستان ١٣٩٧ به عدد ١٢٠,١٣ رسید که نسبت به سال قبل (١١٧.۵٧)، ٢.١٨ درصد افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، تورم تولیدکننده بخش برق در فصل زمستان سال ١٣٩٧ به عدد ١١۴,٩۶ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١١۴.٧٣)، ٠.١٩ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه)، ۴.٧۴ است که نسبت به همین اطلاع در فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٠.٧٩ درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات اوج بار در فصل زمستان سال ١٣٩٧ به عدد ١٢٠,١٣ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١١٧.۵٧)، ٢.١٨ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات اوج­ بار، در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، ۶.٨۵ می­باشد که نسبت به همین اطلاع در فصل پاییز سال ١٣٩٧ (۴.٨٢ درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات میان‌بار در فصل زمستان سال ١٣٩٧ به عدد ١٠٨,٩٧ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٠٩.۶٢)، ٠.۵٩ درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات میان­بار، در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، ٣.٩٨ می­باشد که نسبت به همین اطلاع در فصل پاییز سال ١٣٩٧ (٠.٢۶ درصد)، افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ساعات کم‌بار در فصل زمستان سال ١٣٩٧ به عدد ١٢۴,٩٧ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (١٢۴.٧۴)، ٠.١٨ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل بخش برق در ساعات کم­بار در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم سالانه)، ۴.۶٩ می­باشد که نسبت به همین اطلاع در فصل پاییز سال ١٣٩٧ (١.٢٣- درصد) افزایش داشته است.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند