تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

جزئیات بودجه خانوار در سال ۹۸ / درآمد یک خانوار شهری ۲ برابر خانوار روستایی است

جزئیات بودجه خانوار در سال ۹۸ / درآمد یک خانوار شهری ۲ برابر خانوار روستایی است

در سال گذشته برای خانوارهای شهری ۶٫۶ میلیون تومان و خانوارهای روستایی ۳٫۶ میلیون تومان امکان پس‌انداز وجود داشته، به عبارتی ماهانه مبلغی معادل ۵۵۵ هزار تومان برای خانوارهای شهری و ۳۰۰ هزار تومان برای خانوارهای روستایی.

درآمد خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری رشد بیشتری داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، تازه‌ترین گزارش مربوط به بودجه خانوارهای شهری و روستایی کشور از سوی مرکز آمار منتشر شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته درآمد خانوارهای روستایی رشد بیشتری نسبت به درآمد خانوارهای شهری داشته است.

در سال ۹۸، میزان متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری به ۵۴٫۱ میلیون تومان رسیده که نسبت به سال ۹۷ معادل ۲۴٫۴ درصد رشد داشته است.

همچنین طی همین دوره، میزان متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی به ۲۹٫۷ میلیون تومان رسیده که نسبت به سال ۹۷ معادل ۲۷٫۴ درصد رشد داشته است.

میزان درآمد خانوارهای شهری حدود دو برابر درآمد خانوارهای روستایی است. شکاف درآمدی بین خانوارهای روستای و شهری افزایش یافته و از ۲۰٫۱ میلیون تومان در سال ۹۷ به بیش از ۲۴ میلیون تومان در سال ۹۸ رسیده است.

از سوی دیگر متوسط هزینه خالص خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۸ هر کدام به ترتیب ۲۰٫۶ و ۲۱٫۷ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشته است که کمتر از میزان رشد درآمدهایشان بوده است.

سهم هزینه‌های بخش خوراکی خانوارهای کشور کمتر از هزینه‌های بخش غیرخوراکی آنها است، اما نکته قابل توجه این است که خانوارهای روستایی هزینه بیشتری را نسبت به خانوارهای شهری به بخش خوارکی و دخانی اختصاص می‌دهند.

بررسی میزان درآمد و هزینه خانوارها نشان می‌دهد در سال گذشته برای خانوارهای شهری ۶٫۶ میلیون تومان و خانوارهای روستایی ۳٫۶ میلیون تومان امکان پس‌انداز وجود داشته، به عبارتی ماهانه مبلغی معادل ۵۵۵ هزار تومان برای خانوارهای شهری و ۳۰۰ هزار تومان برای خانوارهای روستایی.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند