تراز تجارت ایران با اروپا در سال 2018

تراز تجارت ایران با اروپا در سال 2018

تراز تجاری ایران با منطقه یورو به‌رغم کاهش صادرات به دلیل افت ۶/ ۱۷ درصدی واردات مثبت شد. بدین‌ترتیب تصویر ۲۰۱۸ تجارت ایران با اروپا حکایت از تراز تجاری مثبت ۵۵۲ میلیون یورویی دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، ارزش کل تجارت ایران با اروپا در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون رسیده است. سهم ایران از این مقدار ۵/ ۹ میلیارد یورو و سهم اتحادیه اروپا ۹/ ۸ میلیارد یورو گزارش شده است. البته آمارها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷ مبادلات تجاری ایران و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا بالغ‌بر ۲۱ میلیارد یورو بوده است.

کارنامه تجارت ایران با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شد. این آمار نشان می دهد تراز تجاری ایران در سال ۲۰۱۸ مثبت و معادل ۵۵۲ میلیون یورو بوده است.

این درحالی است که سال ۲۰۱۷ این رقم منفی ۷۰۴ میلیون یورو ثبت شده است. در مجموع ارزش تجارت ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ بیش از ۴/ ۱۸ میلیارد یورو ثبت شده که از این مقدار ۵/ ۹ میلیارد یورو مربوط به صادرات ایران به اتحادیه اروپا و ۹/ ۸ میلیارد یورو مربوط به واردات ایران از اتحادیه اروپا بوده است.

مبادلات تجاری ایران با ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ بالغ‌بر ۲۱ میلیارد یورو ثبت شده بود. در سال ۲۰۱۸ صادرات ایران به اتحادیه اروپا نسبت به سال ۲۰۱۷ با کاهش ۴/ ۶ درصدی مواجه شده و ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا ۶/ ۱۷درصد کاهش یافته است. دو کشور ایتالیا و اسپانیا در سال ۲۰۱۸ بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند و عمده واردات ایران نیز از دو کشور آلمان و ایتالیا صورت گرفته است.

صادرات ایران به اتحادیه اروپا

صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ حدود ۵/ ۹ میلیارد یورو بوده که نسبت به صادرات کالایی سال قبل ۲۰۱۷ با کاهش ۴/ ۶ درصدی مواجه شده است. عامل اصلی در کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، کاهش صادرات سوخت‌های معدنی و روان‌کننده‌ها بوده است (با مشارکت منفی ۲/ ۷ واحد درصدی). علاوه بر این، کاهش صادرات مواد و محصولات غذایی و ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل (به ترتیب با مشارکت منفی ۲/ ۰ واحد درصدی و منفی ۱/ ۰ واحد درصدی) از جمله عوامل موثر دیگر در کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا هستند.

در مجموع در سال ۲۰۱۸، سوخت‌های معدنی و روان‌کننده‌ها و محصولات مرتبط ۸۷ درصد از صادرات را به خود اختصاص داده و بعد از آن کالاهای صنعتی طبقه‌بندی شده بر حسب مواد با ۴ درصد و مواد شیمیایی و سایر محصولات مرتبط نیز ۴ درصد از کالاهای صادراتی را تشکیل داده‌اند. همچنین مواد و محصولات غذایی۳درصد و سایر کالاها ۲درصد از صادرات ۲۰۱۸ ایران به اتحادیه اروپا سهم دارند.

در ترکیب کالاهای صادراتی ایران به اتحادیه اروپا سهم برخی از کالاها از صادرات ۲۰۱۸ نسبت به سهم از صادرات ۲۰۱۷ کاهش و برخی افزایش یافته است. گروه کالاهایی که به سهم آنها در سال ۲۰۱۸ افزوده شده است عبارتند از کالاهای صنعتی طبقه‌بندی شده بر حسب مواد، مواد شیمیایی و سایر محصولات مرتبط و موادخام غیرخوراکی به جز سوخت. از سوی دیگر، سهم سوخت‌های معدنی، روان‌کننده‌ها و محصولات مرتبط و ماشین‌آلات و تجهیزات، در صادرات سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

مقاصد عمده صادراتی ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد ایران به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا صادرات داشته است. از میان این کشورها، چهار مقصد عمده صادراتی به ترتیب ارزش صادراتی، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و یونان هستند. ارزش صادرات ایران به ایتالیا معادل ۹/ ۲ میلیارد یورو، ارزش صادرات ایران به اسپانیا ۲ میلیارد یورو، ارزش صادرات ایران به فرانسه ۵/ ۱ میلیارد یورو و به یونان ۲/ ۱ میلیارد یورو برآورد شده است.

در این میان دو کشور لتونی و هلند، بیشترین کاهش صادرات از ایران را در سال ۲۰۱۸ تجربه کرده‌اند. صادرات ایران به هلند در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۶۷ میلیون یورو بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۶۴ درصد کاهش یافته است. صادرات ایران به لتونی نیز در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۱۵ هزار یورو بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۴۰درصد کاهش را تجربه کرده است.

در عین حال صادرات ایران به مجارستان و اتریش، بیشترین افزایش را نسبت به سال ۲۰۱۷ داشته است؛ به‌گونه‌ای‌که ارزش صادرات به اتریش در سال ۲۰۱۸ حدود ۴۵۴ میلیون یورو ثبت شده که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۴ برابر شده است. همچنین ارزش صادرات ایران به مجارستان در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۳۱ میلیون یورو بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۵۴ برابر شده است.

واردات ایران از اتحادیه اروپا

واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ معادل ۹/ ۸ میلیارد یورو بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش ۶/ ۱۷ درصدی داشته است. براساس این گزارش، عوامل مهم تاثیرگذار در کاهش واردات ایران از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ به کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل (با مشارکت منفی ۳/ ۶واحد درصدی)، کاهش واردات مصنوعات ساخته شده (با مشارکت منفی ۹/ ۲ واحد درصدی)، کاهش واردات مواد شیمیایی و سایر محصولات مرتبط (با مشارکت منفی ۱/ ۲ واحد درصدی) و کاهش واردات سوخت‌های معدنی و روان‌کننده‌ها (با مشارکت منفی ۲ واحد درصدی) بر می‌گردد.

در مجموع سهم ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل از واردات ۲۰۱۸ ایران از اتحادیه اروپا ۵۴ درصد، سهم مواد شیمیایی و سایر محصولات مرتبط ۱۹ درصد، سهم کالاهای صنعتی طبقه‌بندی شده توسط مواد ۹ درصد و مصنوعات ساخته شده ۸ درصد در این مدت بوده است.

در ترکیب کالاهای وارداتی ایران از اتحادیه اروپا سهم برخی از کالاها از مجموع واردات ۲۰۱۸ نسبت به سهم از واردات ۲۰۱۷ کاهش و برخی افزایش داشته است. در این راستا به سهم ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل، موادومحصولات غذایی، مواد شیمیایی و کالاهای صنعتی اضافه شده و از سهم سوخت‌های معدنی، روان‌کننده‌ها و محصولات مرتبط، مصنوعات ساخته شده و موادخام غیرخوراکی کاسته شده است.

در سال ۲۰۱۸ مبادی عمده وارداتی ایران از اتحادیه اروپا به ترتیب شامل آلمان با واردات ۲میلیارد و ۷۰۹ میلیون یورو، ایتالیا با واردات یک میلیارد و ۶۸۸ میلیون یورو، فرانسه با واردات ۸۹۶ میلیون یورو و هلند با واردات ۷۳۵ میلیون یورو است. در سال ۲۰۱۸ رشد واردات ایران از کشورهای اتحادیه اروپا در ۶ کشور مثبت و مابقی منفی بوده است.

کشورهایی که واردات ایران از آنها با بیشترین افزایش نسبت به سال ۲۰۱۷ همراه بوده به ترتیب شامل لتونی با افزایش ۷۸ درصدی، اسپانیا با افزایش ۳۳ درصدی، فنلاند با افزایش ۱۸ درصدی، کرواسی با افزایش ۱۶ درصدی، لوکزامبورگ با افزایش ۸ درصدی و اسلوونی با افزایش ۳ درصدی است.

کاهش واردات ایران از کشورهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ بین ۳ تا ۸۶درصد بوده و کشورهایی که واردات ایران از آنها در سال ۲۰۱۸ با بیشترین کاهش نسبت به سال ۲۰۱۷ همراه بوده، مالت، پرتغال و قبرس است. بر این اساس، کاهش ۸۶ درصدی در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ در واردات از مالت تجربه شده است. ورود کالا از پرتغال نیز با کاهش ۶۴درصدی مواجه بوده و واردات از قبرس کاهش ۵۶درصدی داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند