جزییات دخل و خرج پایتخت نشینان/ مسکن بیش از 50 درصد هزینه‌ها را در بر می‌گیرد

هزينه‌هاي خانوارهاي تهراني در حالي 7.5 ميليون بيش از هزينه متوسط کل خانوارهاي ساکن در مناطق شهري است که 50.4 درصد هزينه‌ پايتخت نشينان مربوط به گروه مسکن،آب،برق،گاز و ساير سوخت ها است.   متوسط هزينه ناخالص سالانه يک خانوار شهري در حالي حدود 21 ميليون و 654 هزار تومان معادل ماهانه حدود يک ميليون

هزينه‌هاي خانوارهاي تهراني در حالي 7.5 ميليون بيش از هزينه متوسط کل خانوارهاي ساکن در مناطق شهري است که 50.4 درصد هزينه‌ پايتخت نشينان مربوط به گروه مسکن،آب،برق،گاز و ساير سوخت ها است.

 

متوسط هزينه ناخالص سالانه يک خانوار شهري در حالي حدود 21 ميليون و 654 هزار تومان معادل ماهانه حدود يک ميليون و 804 هزار و 500 تومان اعلام شده که هزينه خانوارهاي ساکن در پايتخت، تقريبا 7.5 ميليون تومان از متوسط اعلام شده بيشتر است.

بر اين اساس بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه خانوارهاي ساکن پاييتخت نشان مي دهد که اين خانوارها با هزينه حدود 29 ميليون و 128 هزار تومان معادل ماهانه حدود 2 ميليون و چهارصد و 27 هزار و 300 تومان بيشترين هزينه را به خود اختصاص داده‌اند.

 

اين گزارش ميزان درآمد خانوارهاي ساکن در تهران را به طور متوسط 29 ميليون و 301 هزار و 600 تومان معادل ماهانه حدود دو ميليون و 441 هزار و 800 تومان اعلام کرده است.

 

 بيشترين سهم هزينه خانوارهاي تهران در سال 91 مربوط به گروه مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها است که 50.4 درصد هزينه‌ها معادل 14 ميليون و 674 هزار و 434 تومان را در بر مي گيرد.

 

بر اين اساس از کل هزينه خانوارهاي ساکن در پاييتخت 17.9 درصد مربوط به خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها ،0.3 درصد متعلق به دخانيات و 3.1 درصد به پوشاک و کفش اختصاص يافته است.

 

همچنين لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفريح و امور فرهنگي، تحصيل رستوران و هتل وکالاها و خدمات متفرقه به ترتيب 0.3 ،4.9 ،7.6 ،1.7 ،1.8 ،1.7 ،1.4 و 6.2 درصد از کل هزينه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش منتشر شده تعداد افراد خانوارهاي تهراني را به طور متوسط 3.14 اعلام کرده است.

 

جدول جزييات هزينه خانوارهاي تهراني در سال 91

 

 

گروه هاي هزينههزينه(ريال)درصد
خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها5219730317.9
دخانيات8613810.3
پوشاک و کفش88242703.1
مسکن،آب،برق،گاز و ساير سوخت ها14674434850.4
لوازم،اثاث و لوازم مورد استفاده در خانه86348593
بهداشت و درمان143829964.9
حمل و نقل222295147.6
ارتباطات49973091.7
تفريح و امور فرهنگي52231351.8
تحصيل49041381.7
رستوران و هتل41603331.4
کالاها و خدمات متفرقه180803926.2

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند