اخبار تکمیلی درباره ارائه لایحه بودجه در همین خبر به مرور تکمیل خواهد شد.