مجوز ساخت ساختمان در تهران افزایش یافت

مجوز ساخت ساختمان در تهران افزایش یافت

بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال گذشته برای شهر تهران نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل ۱۸٫۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بنا به اعلام بانک مرکزی در سال گذشته از کل تعداد پروانه‌های صادر شده 8.6 درصد به شهر تهران، 20.2 درصد به شهرهای بزرگ و 84.4 درصد به سایر مناطق شهری اختصاص داده شده است.

آمارها نشان می‌دهد طی 10 سال اخیر پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای کل مناطق شهری کشور 32.8 درصد کاهش یافته است؛ به همین ترتیب پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای شهر تهران نیز بالغ بر 50 درصد کاهش یافته است.

طی سال‌های 1387 تا 1396 آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده نشان می‌دهد بیشترین مجوز برای ساخت ساختمان طی سال‌های 1389 تا 1391 داده شده که عمده آن مربوط به طرح مسکن مهر بوده است.

همچنین طی 10 سال اخیر بیشترین مجوزهای ساخت ساختمان متعلق به سال 1390 بوده که در مناطق شهری کل کشور و شهر تهران به ترتیب 191.3 هزار و 33.2 هزار فقره پروانه‌های ساختمانی صادر شده است. مجوزهای ساخت داده شده در سال 1390 نیز بیشترین سطح زیربنای طبقات ساختمانی طی 10 سال اخیر با 120.7 میلیون مترمربع را به خود اختصاص داده است.

بررسی آمارهای 10 ساله نشان می‌دهد طی سال‌های 1390 تا 1394 مجوزهای ساخت ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌ها روند نزولی داشته و از 191.3 هزار فقره به 101.5 هزار فقره رسیده است؛ اما این روند طی سه سال اخیر روند افزایشی به خود گرفته و از 101.5 هزار فقره پروانه صادر شده برای کل مناطق شهری در سال 1394 به 118.6 هزار فقره در سال گذشته رسیده است.

سطح کل زیربنای ساختمان‌هایی که در سال گذشته برای آن‌ها مجوز ساخت صادر شده حدود 64 میلیون مترمربع برای کل مناطق شهری بوده که در مقایسه با سال 1395 هیچ تغییری نداشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند