اکسکوینو

پیشنهاد دستمزد توافقی برای کارگران مناطق روستایی

تجارت نیوز

پرداخت دستمزد، حق بیمه و دیگر مزایای تعلق گرفته به کارگران مشاغل ایجاد شده در روستاها صرفا براساس قرارداد بین کارگر و کارفرما خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، پیشنهاد «حذف حداقل دستمزد کارگران مناطق روستایی» که توسط یکی از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، با عنوان «بسته حمایتی برای اشتغال در روستاها» در فضای مجازی در حال ترویج است.

بر اساس این پیشنهاد، قرار است با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین حداقل دستمزد سالانه در شورای عالی کار تاکید دارد، کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ کارگر، از شمول حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، خارج شوند.

بر اساس این طرح پیشنهادی، پرداخت دستمزد، حق بیمه و دیگر مزایای تعلق گرفته به کارگران این مشاغل در روستاها صرفا براساس قرارداد بین کارگر و کارفرما خواهد بود و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.

با فرض تصویب این پیشنهاد، حداقل دستمزدی که در پایان هر سال در شورای عالی کار، به ریاست وزیر کار و حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای سال آینده جامعه کارگری کشور تصویب می‌شود، برای کارگران «کارفرمایان مشاغل کمتر از۱۰ کارگر مناطق روستایی» قابل اجرا نیست و مزد این کارگران صرفا بر اساس توافق بین کارگر و کارفرما تعیین می شود!

برخی کارشناسان بازار کار معتقدند، حذف دستمزد مصوب از مناطق روستایی و شهرهای کوچک یا تعیین دستمزدی کمتر از نرخ مصوب برای شهرهای کوچک و مناطق روستایی که هزینه های زندگی در آن‌جا  به نسبت شهرهای بزرگ کمتر است، باعث جذب سرمایه و ایجاد اشتغال در این مناطق می شود.

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند