تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

بررسی تورم در نقاط شهری و روستایی / ساکنان روستاها کالاهای غیرخوراکی را گرانتر مصرف می‌کنند

تجارت نیوز

آمارهای تورم طی 10 سال اخیر نشان می‌دهد کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی برای روستاها نسبت به شهر‌ها گرانتر تمام شده است. در خصوص خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به جز در دوره تحریمی ابتدای دهه 90 که اختلاف قیمت بین روستا و شهر زیاد شد، در مابقی سال‌ها نزدیک به هم حرکت کرده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دو سطح روستایی و شهری نشان می‌دهد در اغلب سال‌ها تورم روستاها بیشتر از شهرهاست.

تورم 12 ماهه منتهی به مهر ماه سال جاری در گروه مصرفی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای مناطق روستایی معادل 60.2 درصد و برای مناطق شهری معادل 61.7 درصد و برای مناطق روستایی معادل 60.2 درصد است.

این شاخص در دو منطقه روستایی و شهری طی 10 سال اخیر نزدیک به یک حرکت کرده، اما در بحران ارزی و تحریمی که در ابتدای دهه 90 کشور با آن روبه‌رو شد اختلاف رقم این شاخص محسوس شد.

در دوره تحریمی که در سال‌های 90 و 91 خانوارهای کشور را درگیر کرد، تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای خانوراهای روستایی بسیار بالاتر از رقم این شاخص در مناطق شهری داشت.

تورم سالانه این گروه مصرفی در سال 90 به رقم 47.2 درصد رسید که حدود 15 واحد درصد بیشتر از مناطق شهری است. شهرنشینان در سال مذکور برای مصرف خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات تورم سالانه 32.7 درصدی را متحمل شدند.

33

کمترین تورم این گروه مصرفی در سال 95 رخ داد که رقم این شاخص برای خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب معادل 7.3 درصد و 7.6 درصد بوده است.

اما در بحران ارزی که از سال گذشته شروع شد و دوره تحریمی که تا به حال نیز ادامه دارد، کل خانوارهای کشور تجربه یکسانی دارند و تورم سالانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای روستایی‌ها و شهری‌ها نزدیک به هم است.

در مهر ماه سال جاری تورم 12 ماهه کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی برای روستاها 36.5 و برای شهرها 33.8 درصد بوده است.

در خصوص کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی وضعیت بهتر است، به نحوی که بررسی‌ها از آمارهای این شاخص نشان می‌دهد طی 10 ساله اخیر در روستا‌ها و شهر‌ها نزدیک به یک بوده‌ است.

44

مقایسه این شاخص بین دو منطقه شهری و روستایی در بدترین سال‌های خودش اختلاف حدود سه واحد درصدی داشته است. در سال 92 تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی برای روستا نشینان 30.5 درصد بوده که برای شهری‌ها با بیش از سه واحد درصد روی رقم 27.1 درصد قرار داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند