تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

مردم به طور روزانه چند ساعت را به اشتغال برای مزد اختصاص می‌دهند؟

مردم به طور روزانه چند ساعت را به اشتغال برای مزد اختصاص می‌دهند؟

افراد باسواد سه برابر افراد بی‌سواد، وقت خود را به اشتغال برای مزد اختصاص می‌دهند، به طوری که میانگین زمان گذرانده افراد باسواد برای اشتغال سه ساعت و برای افراد بی‌سواد یک ساعت بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی الگوی گذران وقت در پاییز سال گذشته در مناطق شهری کشور برای افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی» با ١١ ساعت و ١۵ دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ۴ ساعت و ۶ دقیقه، «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ٢ ساعت و ۴٩ دقیقه «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با ٢ ساعت و ۴١ دقیقه بوده است.

همچنین نحوه گذران وقت به تفکیک افراد باسواد و بی‌سواد نشان می‌دهد، افراد باسواد زمان بیشتری را نسبت به افراد بی‌سواد به اشتغال، خدمات مراقبتی بدون مزد برای خانواده و یادگیری اختصاص می‌دهند، در زمینه‌های دیگر همانند خود مراقبتی، فراغت، ورزش، معاشرت و … این افراد بی‌سواد هستند که زمان بیشتری را صرف این امور می‌کنند.

آمارهای پاییز سال گذشته نشان می‌دهد افراد باسواد سه برابر افراد بی‌سواد، وقت خود را به اشتغال برای مزد اختصاص می‌دهند، به طوری که میانگین زمان گذرانده افراد باسواد برای اشتغال سه ساعت و برای افراد بی‌سواد یک ساعت بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند