۳۷ درصد پروازهای تابستان با تاخیر انجام شد

۳۷ درصد پروازهای تابستان با تاخیر انجام شد

نگاهی به گزارش تاخیرهای تابستانی شرکت‌های هواپیمایی نشان می‌دهد ۳۷ درصد کل پروازهای تابستانی با تاخیر انجام شده است.

همچنین بررسی روند تعداد پروازها نشان می‌دهد که با افزایش ناگهانی قیمت بلیت هواپیما در مرداد ماه، تعداد پروازهای انجام شده در شهریور امسال نسبت به تیر ماه ۳۴۷ سورتی پرواز معادل ۶.۲ درصد کاهش داشته است. سازمان هواپیمایی کشوری گزارش عملکرد داخلی شرکت‌های هواپیمایی از نظر انجام پروازهای به موقع یا تأخیردار را اعلام کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس این گزارش در تیرماه، شرکت هواپیمایی آسمان با انجام ۵۲ درصد از پروازهای خود به صورت تاخیر دار، رتبه نخست تأخیرهای پروازی را کسب کرد. این شرکت در تیرماه امسال ۸۲۰ پرواز به مبدا یا مقصد فرودگاه مهرآباد انجام داد که از این تعداد ۳۹۳ پرواز شامل ۴۸ درصد به موقع و ۴۲۷ پرواز معادل ۵۲ درصد را با تاخیر به پایان رسانده است.

پس از آسمان شرکت هواپیمایی آتا با انجام نیمی از پروازهای خود به صورت تاخیر‌دار در رتبه دوم این لیست قرار گرفته است. این شرکت در تیرماه از مجموع ۵۰۴ سورتی پرواز، ۲۵۱ پرواز را به موقع و ۲۵۳ پرواز را با تاخیر به اتمام رسانده است. ایران ایر نیز با داشتن ۴۸ درصد تاخیر در مجموع پروازهای خود سومین ایرلاین پر تاخیر در پروازهای داخلی تیرماه اعلام شده است.

براساس این گزارش هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در نخستین ماه تابستان ۷۰۰ پرواز به اتمام رساند که ۳۶۴ پرواز معادل ۵۲ درصد به موقع و ۳۳۶ پرواز معادل ۴۸ درصد با تاخیر انجام شد. براساس این گزارش، شرکت هواپیمایی آسمان با کسب ۱۹ درصد از کل پروازهای تاخیر‌دار این ماه در رتبه نخست قرار گرفته است. ایران ایر با ۱۵ و زاگرس با ۱۲ درصد در رتبه‌های بعدی این گزارش قرار دارد. گفتنی است در تیرماه بهترین عملکرد به دو شرکت هواپیمایی پویا با ۴ و معراج با ۱۰ درصد تاخیر تعلق گرفته که کمترین میزان پروازهای تاخیر‌دار در تیرماه را به دست آورده است.

همچنین هواپیمایی ماهان با انجام ۶۸۳ پرواز داخلی در تیرماه که ۱۵۱ پرواز معادل ۲۲ درصد پروازهای با تاخیر و ۵۳۲ پرواز معادل ۷۸ درصد پروازهای به موقع بوده است، سومین شرکت از نظر بهبود عملکرد پروازهای داخلی اعلام شده است. بر اساس این گزارش، در این ماه (تیرماه) ۵ هزار و ۵۲۶ سورتی پرواز داخلی در کشور (به مبدا یا مقصد مهرآباد) انجام شد که ۳ هزار و ۳۰۹ پرواز (معادل ۵۹ درصد) آنها به موقع و ۲ هزار و ۲۱۷ پرواز (معادل ۴۱ درصد) با تاخیر انجام شد.

آمار تاخیرهای پروازی مردادماه

براساس این گزارش عملکرد شرکت‌های هواپیمایی در مردادماه نیز از سوی سازمان هواپیمایی اعلام شده که براین اساس شرکت هواپیمایی آسمان اگرچه نسبت به تیرماه عملکرد بهتری در کاهش تاخیرهای پروازی داشته است اما با کسب ۴۷ درصد تاخیرات پروازی در پروازهای داخلی دومین ماه تابستان، رتبه نخست این لیست را به خود اختصاص داده است.

این شرکت در مردادماه ۹۰۲ پرواز داخلی داشت که ۴۷۶ پرواز معادل ۵۳ درصد و ۴۲۶ پرواز معادل ۴۷ درصد با تاخیر انجام شد. هواپیمایی زاگرس و ایران ایر مشترکا با کسب ۴۱ درصد پرواز تاخیر‌دار در رتبه دوم قرار گرفتند با این تفاوت که هما از مجموع ۶۷۵ پرواز خود در مردادماه ۳۹۹ پرواز معادل ۵۹ درصد را به موقع و ۲۷۶ پرواز معادل ۴۱ درصد را با تاخیر به پایان رساند ولی زاگرس ایر در این ماه ۵۹۳ سورتی پرواز داخلی انجام داد که ۳۴۸ پرواز آن (۵۹ درصد) به موقع و ۲۴۵ (۴۱ درصد) با تاخیر به اتمام رسیده است.

آمار تاخیرات پروازی شهریور ماه

بنا به اعلام سازمان هواپیمایی کشوری بیشترین میزان تاخیرات پروازی شهریورماه را شرکت هواپیمایی ایران‌ایر تور با کسب ۴۷ درصد تاخیر پروازی کسب کرد. این شرکت ۲۹۱ پرواز در شهریور ماه به مبدا یا مقصد مهرآباد داشت که ۱۵۵ پرواز معادل ۵۳ درصد را در زمان مقرر و ۱۳۶ پرواز را معادل ۴۷ درصد با تاخیر به اتمام رسانده است.

شرکت هواپیمایی آسمان نیز در این ماه با داشتن ۴۵ درصد پرواز تاخیر‌دار رتبه دوم شرکت‌های هواپیمایی داخلی از نظر میزان تاخیرات پروازی را کسب کرد. این شرکت از مجموع ۸۵۵ پرواز انجام شده در سومین ماه فصل گذشته ۴۶۷ پرواز معادل ۵۵ درصد را به موقع و ۳۸۸ پرواز معادل ۴۵ درصد را دیرتر از زمان مقرر به پایان رساند.

بطور کلی شرکت آسمان در این ماه همانند ماه قبل از آن با داشتن سهم ۲۲ درصدی تأخیرات پروازی از کل پروازهای انجام شده در این ماه را به خود اختصاص داد.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند