247 هزار نفر خودخواسته بیکار شدند!

247 هزار نفر خودخواسته بیکار شدند!

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارش جدید خود تایید می‌کند که به فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ سهم بیکاران قبلا شاغلی که به صورت ارادی شغل خود را ترک کرده‌اند از کل نرخ بیکاری حدود یک درصد بوده است.

بیکاری از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی است که نه تنها برای کارشناس علم اقتصاد برای برای آحاد جامعه نیز مهم است.

به گزارش تجارت‌نیوز، برخی از جمعیت فعال کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که هیچ‌گاه شغلی نداشتند. آنها عمدتا بیکاران گران‌قمیتی هستند که نتوانسته‌اند به بازار کار ورود کنند.

اما برخی از جمعیت فعال کشور که بیکار هستند را افرادی تشکل می‌دهند که قبلا دارای شغل رسمی بوده و بنا به هر دلیلی اکنون شغلی ندارند. کارشناسان دلایل ترک شغل را به دو دسته دلایل ارادی و غیرارادی تقسیم می‌کنند. اگر چه بخش بیشتر از بیکاران قبلا شاغل را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت غیرارادی شغل خود را ترک کرده‌اند اما تعداد افرادی که با اراده خود شغلشان را ترک کرده‌اند نیز قابل توجه است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارش جدید خود به بررسی وضعیت جمعیت بیکاران قبلا شاغل پرداخته است. اطلاعات اولیه این گزارش براساس آمارگیری نیروی کار سال 1395 بوده است. این گزارش تاکید می‌کند که از 3.2 میلیون نفر تعداد بیکاران کشور، حدود 54.3 درصد (1.7 میلیون) را افرادی تشکیل می‌دهند که قبلا دارای شغل بوده‌اند و 45.7 درصد نیز بیکارانی هستند که قبلا شغلی نداشته‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش بر دلایل ارادی ترک شغل تاکید شده که عواملی مانند پایین بودن درآمد، جابه‌جایی محل کار، تحصیل یا آموزش و مسائل خانوادگی از جمله موارد هستند. همچنین به فاصله سال‌های 1390 تا 1395 بیشترین سهم بیکاران قبلا شاغل که به نوعی در بیکاری خود سهیم بوده‌اند، مربوط به سال 92 است. به طوری که در این سال بیش از 247 هزار نفر از بیکاران به صورت ارادی شغل خود را ترک کرده‌اند.

اما نتایج گزارش وزارت کار نشان می‌دهد که تعداد بیشتری از زنان در مقابل مردان به صورت ارادی شغل خود را ترک می‌کنند. به صورتی که در سال 1395، معادل 39.8 درصد از زنان بیکار که قبلا شاغل بوده‌اند، به صورت ارادی شغل خود را ترک کرده‌اند. این در حالی است این آمار برای مردان در حدود 15.1 درصد بوده است.

اما گزارش مذکور تایید می‌کند به فاصله سال‌های 1390 تا 1395 سهم بیکاران قبلا شاغلی که به صورت ارادی شغل خود را ترک کرده‌اند از کل نرخ بیکاری حدود یک درصد بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند