برچسب:

تعهد ارزی

11 مطلب

اجازه واردات در برابر صادرات به صادرکنندگان دارای تعهد ارزی در سال ۹۷

افزایش ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان با اقدمات بانک مرکزی

ارز حاصل از صادرات کجاست؟