برچسب: حقوق کارگران
35 مطلب

حقوق کارگران متناسب با خط فقر افزایش یابد

حداقل دستمزد کارگران ۳ میلیون تومان شود

حقوق کارگران سال آینده چند درصد افزایش می‌یابد؟

هزینه ماهانه زندگی کارگران چقدر است؟

سرنوشت دستمزد ۴ میلیونی کارگران به کجا رسید؟

اگر مشکل «نیشکر هفت‌تپه» از واگذاری‌ نیست، پس از چیست؟

افزایش مزد در معیشت کارگران اثرگذار است

افزایش حقوق کارگران باید از فروردین ماه اعمال شود