برچسب:

دلار بانکی

14 مطلب

دلار در بانک و بازار چند؟

افزایش ۵۰ ریالی نرخ دلار بانکی

دلار بانکی ۳۷۵۳ تومان شد

قیمت دلار بانکی ثابت ماند

قیمت دلار بانکی افزایش یافت

دلار بانکی بازهم صعودی شد

شکاف ۶۳۰ تومانی دو نرخ دلار

قیمت دلار بانکی افزایش یافت

دلار دولتی را ۳۴۷۸ تومان بخرید

رشد قیمت دلار بانکی در سوم آبان

کاهش نرخ دلار بانکی کاهش یافت

نرخ دلار بانکی کاهش یافت