برچسب: سعید لیلاز
6 مطلب

۹۰۰ هزار میلیارد تومان دزدی و رانت ارزی تنها در یک سال

چگونه منابع مالی ۴۰ میلیون نفر به ۶۰۰ هزار نفر منتقل شد؟

رشد ۲۰ درصدی خارج‌گردیِ ایرانی‌هایِ ثروتمند

رانت‌هایی که به خودروسازان می‌رسد