برچسب: سهام خودرویی
6 مطلب

الگوی بازنده بورس‌بازی

خطای انتظاری در بورس تهران

آیا سهام خودرویی‌ها قابل اتکا هستند؟