برچسب: فقر مطلق
9 مطلب

فقر مطلق یک میلیون نفر با پرداخت خسارات تصادف

فقیرترین کشورهای جهان کدامند؟

۷ هزار میلیارد تومان برای رفع فقر مطلق

۳۳ درصد جمعیت در «فقرمطلق»

فقرزدایی: پیکار با فقر یا بازی با آمار

یارانه هیچ نیازمندی قطع نمی‌شود

دولت مساله افزایش اشتغال و مقابله با فقر مطلق را پیگیری می‌کند