برچسب: فقر مطلق
6 مطلب

۳۳ درصد جمعیت در «فقرمطلق»

فقرزدایی: پیکار با فقر یا بازی با آمار

یارانه هیچ نیازمندی قطع نمی‌شود

دولت مساله افزایش اشتغال و مقابله با فقر مطلق را پیگیری می‌کند